Arkitekter

Solatube dagslyssystem fanger opp dagslyset med en patentert kuppel på taket. Sollyset bringes inn gjennom et meget høyreflekterende rør (99,7% refleksjon) opp til 25 meter. Lyset treffer deretter et prisme som sprer det naturlige dagslyset ut i rommet.

Under viser vi et eksempel på en installasjon av Solatube i en nybygd barnehage, tekniske spesifikasjoner, tegninger, luxverdier, avstanden mellom Solatube enhetene, dagslysfaktor med mer.

Solatube kan brukes til miljøsertifisering i BREEAM och LEED m.m.

Solatube gir direkte dagslys og kan bidra til å oppnå dagslysfaktoren i alle norske bygninger. Solatube gir 100% sollys/direkte dagslys med samme spektralfordeling som man får gjennom et vindu. Solatube gir ikke innsyn. Med Solatube dagslysprisme blir man ikke blendet av lyset. Som tilbehør kan man også installere Solatube dagslysdimmer for å regulere dagslyset, f.eks. på kontorer eller når man skal vise film eller slides.
Solatube dagslyssystem med Led-hybrid – det mest energieffektive belysningssystemet i verden.

Dagslys fremmer vekst og utvikling. Det påvirker døgnrytmen (den biologiske klokken), som styrer hormonsvingninger, energibalansen og en rekke kroppsfunksjoner. Dagslys fremmer våkenhet, trivsel, sinnsstemning og yteevne om dagen. Når vi oppfører bygninger, er det best for oss mennesker å få inn så mye dagslys som mulig i hele bygget.

Byggteknisk forskrift (TEK 10) Klikk her

Teksten under er fra Direktoratet for byggkvalitets hjemmeside.

V Lys og utsyn
§ 13-12. Lys

(1) Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning.

Veiledning til første ledd
Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, samt avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon. Dagslys er den belysningsformen som i alminnelighet oppleves som best og er mest riktig som allmennbelysning. For å opprettholde aktiviteter innendørs i de mørke timene av døgnet, må vi ha kunstig belysning.

(2) Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre virksomheten tilsier noe annet.

Preaksepterte ytelser
Krav til dagslys kan verifiseres enten ved beregning som bekrefter at gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet er minimum 2 %, eller ved at rommets dagslysflate utgjør minimum 10 % av bruksarealet. Ved bruk av gjennomsnittsverdi for dagslysfaktor oppnås et godt utgangspunkt for tilfredsstillende tilgang på dagslys i alle typer rom, uavhengig av størrelse.
For bruksendring som omfattes av vilkårene i § 1-2 åttende ledd, kan kravet til dagslys oppfylles ved at hvert rom har minst ett vindu mot det fri. Vinduet må ha høyde minimum 0,60 m og bredde minimum 0,50 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,50 m.
En enkel kontroll av dagslysarealet kan gjennomføres iht. svensk standard:

Arbeidstilsynet Klikk her

Teksten under er fra Arbeidstilsynets hjemmeside.

Vi vet at:

Kunstig belysning kan ikke erstatte dagslys fordi lysspekteret ikke gjenskapes godt nok. Godt dagslys om dagen gir bedre søvnkvalitet om natten.
Dagslys fremmer vekst og utvikling. Det påvirker døgnrytmen (den biologiske klokken), som styrer hormonsvingninger, energibalansen og en rekke kroppsfunksjoner. Dagslys fremmer våkenhet, trivsel, sinnsstemning og yteevne om dagen.
Mangel på dagslys og forskjøvet døgnrytme («social jetlag») svekker helse og øker blant annet risiko for depresjon, fedme, diabetes og dårlig tannhelse.
Dagslys fremmer læring og læringsmiljø.
I California fant forskere at utviklingen i tester av elevenes skoleprestasjoner fra høst til vår var 15-23 % bedre i klasserommene med best tilgang på dagslys sammenlignet med de som hadde dårligst tilgang.

Dagslys og utsyn er viktig for helse og velbefinnende. I tillegg tas belysning opp en rekke andre steder i dokumentet.

Arbeidstilsynet i Oslo har gjennom mange år og enkelte klagesaker etablert en praksis som tilsier at arbeidsplasser inntil 10 meter fra fasader med vindu aksepteres forutsatt at møblering og skjermer plasseres slik at det er utsyn mot vinduene. I tillegg aksepteres indirekte dagslys og utsyn, hvor det er en glassvegg og eventuelt arbeidsplass mellom vindu og den indre arbeidsplassen, når arbeidstaker oppholder seg her mindre enn 50 % av full arbeidsdag.

I skoler aksepteres grupperom som får indirekte dagslys, men ikke utsyn, via utenforliggende grupperom. Grunnen er at bruken er tidsavgrenset og varierende over dagen. Lengre sammenhengende undervisningsøkter reduserer elevenes tilgang på dagslys (fysisk aktivitet og frisk luft) fordi friminutt inngår i økten.

Gøthriks barnehage, Varberg kommune, Sverige

I denne barnehagen ble det installert 5 stk. Solatube 750DS (530 mm) og 10 stk. Solatube 290DS (350 mm) sammen med Daylight-LED hybrid og dagslys/bevegelsessensor. Åpningen var i september 2014.

Bild1

2

36
75

Ritning-1 ritning-2 ritning-3Prosjekteringsbeskrivelse for Solatube:

Solatube:
Inngår, og monteres av byggherre. Belysning og styring kobles av elektrikerfirma.

I gang:
Solatube 290DS med integrert LED-belysning, det skal være DALI styring på belysningen.

I kjøkken, oppvask og samtalerom:
Solatube 750DS med integrert LED-belysning, det skal være DALI styring på belysningen. Styringen av belysningen i tubene skal reguleres av en ekstern nærvær/dagslyssensor.

Hvor mye dagslys kan man forvente seg?

Kravene for belysning på Gøthriks barnehage var på 200 lux i ganger og på 500 lux i kjøkken og samtalerom 0,8 meter over golvet. De kombinerte dagslys/bevegelsessensorene (EASYLUX Dali-duo E 1300252) ble programmert med disse verdiene.

I kjøkken og samtalerom er aktiv tenning programmert inn, d.v.s. at instillingen er gjort slik at man må bruke bryterne i rommet for at LED-hybridene skal slå seg på. Når man slår på lyset går det opp til 500 lux. Om dagslyset fra Solatuben f.eks. står for 400 lux så regulerer LED-hybriden det opp med 100 lux, slik at det totalt blir 500 lux. Om man vil ha høyere eller lavere styrke på lyset så regulerer man det opp eller ned med bryteren. Installasjonen er gjort slik at om ingen rører seg i kjøkkenet eller samtalerommet på 15 minutter så slukkes LED-hybriden, mens dagslyset fra Solatube fortsetter å strømme inn.

I gangene er belysningen programmert slik at lysintensiviteten holder et konstant nivå på 200 lux. Gangene har automatisk tenning, og bevegelsessensorene sørger for at lyset tennes automatisk ved bevegelse.

Hvis dagslyset fra Solatube gir 200 lux eller mer, så tennes ikke LED-hybridene ved bevegelse i rommet. Instillingen er gjort slik at om ingen rører seg i gangen på 15 minutter, så slukkes LED-hybriden, mens dagslyset fra Solatube fortsetter å strømme inn.

Vil man ha høyere eller lavere lux så styrer man dette ved hjelp av bryterne, og vil man stenge av LED-hybridene gjør man dette med et raskt trykk på strømbryteren.

På en overskyet dag i mars, så målte man 204 lux i gangene bare med lys fra Solatube. Dette vil si at man sparer 80% av strømforbruket på dagen året rundt. Det er passe å ha 3-4 takplater (60x60cm) mellom hver Solatube for å oppnå disse verdiene. Mellomrommet mellom hver Solatube blir da 2,4-3 meter.

På dagen kan man forvente seg ca. 50-1 500 lux med Solatube 290DS og 50-2 500 lux med Solatube 750DS. Prismen sprer lyset ca. 170 grader, så man blir ikke blendet ved høyere luxverdi. Utendørs er vi vant med en lysintensitet på 0-100 000 lux. Dagslysfaktoren for Solatube er 0,8-3,0%, avhengig av hvilken størrelse på Solatube man har.

Med lys bare fra LED-hybriden 290DS får man ca. 400 lux med 2,8 meters takhøyde, og LED-hybriden 750DS gir ca. 600 lux. Som ekstrautstyr finnes det LED-hybrider med enda høyere luxverdier.

En Solatube med 1,5 meters rør koster mellom 6 500-15 000 kr, avhengig av størrelse (250-740 mm).

Dagslysberegninger

Vi gjør gratis lysberegninger på hvor mye dagslys som kommer inn på et visst areal. Det vi behøver vite er lengde, bredde og høyde på rommet, samt om det er mørke eller lyse tak, vegger og gulv. Hvis du sender med en tegning eller et bilde så hjelper det oss også.

For mer informasjon om Solatubes tekniske beskrivelser.  Trykk her.

Kondens

Solatube har mer enn 25 års utvikling med seg og finnes i ca. 100 land. Med stor kunnskap og lang erfaring har Solatube designet et komplett dagslyssystem for forskjellige klima.

For å forhindre problemer med kondens i Solatube er det plassert fire kondens «armer» (se bilde) rundt kuppelen. Hvis det oppstår kondens så renner vannet ned i rennen lengst ned på kuppelen og videre ut gjennom kondens-armene. Det kan ikke komme skitt inn gjennom armene.

Solatube-huv        Solatube-huv-närbild

Forlengelserørene til Solatube 750DS (530 mm) og Solatube M740DS (740 mm) skal tettes og isoleres der hvor man går igjennom taket, på f.eks. råloft. Resten av forlengelserørene på råloftet må også isoleres. Grunnen til dette er at det kan oppstå en termisk effekt i rørene der varm luft strømmer opp i midten av røret, og ned igjen langs sidene på røret. Dette kan skape kondens, og derfor skal rørene isoleres med minst 50 mm nettisolering. Hvis Solatube rørene munner ut i et varmt tak ovenfor den bærende konstruksjonen for takplater eller lignende, trenger ikke rørene isoleres på denne delen.

Forlengelserørene for Solatube 160DS (250 mm) og Solatube 290DS (350 mm) skal tettes og isoleres på samme måte der hvor man går igjennom tettende lag på f.eks. et råloft, mens resten av forlengelsesrørene på loftet ikke trenger isoleres fordi luften står stille i disse mindre rørsystemene. Det oppstår ikke noen termikk i rørene som kan danne kondens, slik det kan gjøre i de store systemene.

Trykk her for å lese en avisartikkel om hvordan Varberg kommune opplever Solatube og slipper problemer med kondens.

”Det blir ikke kondens eller lekkasje med Solatube, noe vi hadde problemer med tidligere i Varberg kommune. Dette er en enkel løsning for å få inn og spre dagslyset.”

Bruk og vedlikehold

Solatube er et lukket system hvor støv og skitt ikke kommer inn. Det trengs ikke noe vedlikehold av det reflekterende materialet inne i Solatube rørene.

Noe vedlikehold av kuppelen på taket er nødvendig. Kuppelen er konstruert slik at regnvannet fjerner vanlig støv og skitt. For å bevare de beste egenskapene for å bringe inn dagslyset gjennom kuppelen bør man tørke av den med en klut og vanlig vann ca. hvert tredje år. Rengjøringsmidler får man IKKE bruke. Hvis kuppelen er satt opp i et forurenset miljø bør den rengjøres oftere.

Trykk her for å komme til referanser for profesjonell bruk.